Extra föreningsmöte onsdag den 25 maj 2022

Vägsektioner Huvudvägen (röd), Ottelandet (grön), utefter Bäckfjärden (gul) och Fjälluddsvägen

Plats: Folkan Teatern, Lasarettsgatan 26 i Örnsköldsvik

Tid: Klockan 10.00 till ca 12.00

Dagordning:

1                         Mötets öppnande

2                         Val av ordförande och sekreterare för sammanträdet

3                         Val av justerare av protokoll

4                         Fråga om sammanträdet behörigen utlyst

5                         Föredragning av den ekonomisk utveckling och väghållningen

6                         Genomgång av Lantmäteriförrättning

7                         Förslag till nya stadgar. Ny stadga skall beslutas på två föreningsmöten efter varandra varav

                           minst ett är ett ordinarie årsmöte (sammanträde).

9                         Beslut om ny stadga som skall behandlas en andra gång på årsmötet den 28 juli 2022.

10                       Övriga frågor

11                       Plats för justerat mötesprotokoll

12                       Mötet avslutades.

Respektera de rekommenderade hastigheterna 60 km och 40 km så blir det trafiksäkrare, mindre vägslitage och en bättre väg att köra på.

Vägskada, se under rubriken Kontakta oss

OBSERVERA att skogsvägen ca 400 meter före Fjälluddsanläggning inte sköts av någon Vägföreningen, den sköts av Örnsköldsviks Kommun.